جراحی لثه

چرا هزینه های دندانپزشکی گران است ؟

/post-1

یکی از چالش های اخیر مربوط به شغل دندانپزشکی هزینه های مربوط به این رشته و تعرفه های درمان می باشد که بر عهده بیمار است . امروزه به علت وضع اقتصادی جامعه و مشکلات اقتصادی که گریبانگیر جامعه شده است همواره این سوال در ذهن مخاطب ایجاد می شودکه چرا هزینه های درمان دندانپزشکی سرسام آور میباشد. در این مقاله سعی دارم به علل و عوامل این معضل از نگاه همکاران و بیماران بپردازم .